You are here: Past GIS Conferences and Publications 04. PPD 1998

04. PPD 1998RSS

Add your listing here

International scientific conference and exhibition: Przetwarzanie i ochrona danych (Processing and Protection of Data). Poland: Ustroń, 2-4 December 1998
 
Przetwarzanie i ochrona danych (Processing and Protection of Data). Ed. G. Szpor. Katowice: Faculty of Engineering of University of Silesia, SILGIS Center Association, 1998

Plac Uniwersytecki 1, Wrocław, , , 50-137

Nie przynoszą efektownych rezultatów próby zdefiniowania tego, co w powszechnych w nauce przekonaniach, słabo lub w ogóle nie poddaje się definiowanie. I, oczywiście, dopóty można się powstrzymać od uściślonych określeń dopóki nie są one niezbędne dla ust ...

AuthorJan Boć, Prof.
AffiliationUniversity of Wroclav
File1998-PPD-1.1-1.7-BOC.pdf (333 views)

Bankowa 11B, , , 44-100

Przepisy ogólne akty prawnego wyznaczają zakres przedmiotowy i podmiotowy regulowanych nim stosunków, a także kwestie wspólne dla wielu przepisów merytorycznych. Z nich zwłaszcza możemy wyprowadzić zasady danego aktu prawnego, które wyznaczają zakres jego ...

AuthorIrena Lipowicz, dr hab.
AffiliationFaculty of Law and Administration, Silesian University
E-mail

Kopcińskiego 8/12, , , 90-232

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych stworzyła podstawy powoływania i działania szczególnego organu ochrony danych osobowych - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W założenie ustawodawcy Generalny Inspektor powinien b ...

AuthorEwa Kulesza, Dr
AffiliationFaculty of Law and Administration, University of Łódź
File1998-PPD-3-13-KULESZA.pdf (347 views)

Kard. Hozjusza 15, , , 11-041

Kwestie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych znajdują odbicie w systemie prawa kanoniczne, a wiec tego, którym kieruje się Kościół katolicki, a które od 1989 roku ma uznanie także w systemie prawa polskiego. Uznanie to potwierdzone zostało w ar ...

AuthorRyszard Sztychmiller ks. prof. dr hab
AffiliationFaculty of Law and Administration, University of Warmia...

Marii Curie-Skłodowskiej 5, , , 20-031

Istota zagadnień związanych z ochroną danych osobowych sprowadza się do wyznaczenia relacji pomiędzy jednostką a społecznościami, w których ta egzystuje. W starożytnej Gracji życie jednostki poza społecznością było uznawane za absurdalne, jedynie człowiek ...

AuthorWojciech Taras, dr
AffiliationFaculty of Law and Administration, University in Poznań
File1998-SILGIS-25-32-TARAS.pdf (323 views)

Bankowa 11B, , , 44-100

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, określając zasady ochrony danych osobowych oraz zasady postępowania przy przetwarzaniu tych danych, wprowadza jednocześnie w art. 22 generalną regułę stanowiącą, iż postępowanie w sprawach ureg ...

AuthorCzesław Martysz, prof. dr hab.
AffiliationFaculty of Law and Administration, University of Silesi...
File1998-PPD-33-40-MARTYSZ.pdf (353 views)

ul. Nowy Świat 72, , , 00-330

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1998r. o ochronie danych osobowych, zwana dalej „ustawą”, wprowadza w art. 40 obowiązek zgłoszenia Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osobowych do rejestracji. Ustawa w art. 7 pkt 1 definiuje pojęcie ...

AuthorGrzegorz Sibiga, dr
AffiliationInstitute of Legal Sciences, Polish Academy of Sciences
File1998-PPD-41-46-SIBIGA.pdf (317 views)

ul. Sucharskiego 2, , , 35-225

Ustawodawstwo o ochronie danych osobowych ma na celu zapewnienie obywatelom możliwości sprawowania kontroli nad informacjami na swój własny temat, które są gromadzone i przetwarzane przez inne podmioty. Realizacji tego celu służą m.in. sankcje karne, któr ...

AuthorAndrzej Adamski, prof nadzw. dr hab.
AffiliationUniversity of Information Technology and Management bas...
File1998-PPD-47-58-ADAMSKI.pdf (359 views)

Poszukując w polskim prawie odpowiedzi, jak chronimy dane osobowe należy sięgnąć przede wszystkim do przepisów wprowadzających te dane pod jurysdykcję prawną, a więc do ustawy z dnia 29 września 1986r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, która kreuje pojęci ...

AuthorWacław Zimny
File1998-PPD-59-69-ZIMNY.pdf (314 views)

Żytnia 12, , , 41-205

Informacja stanowi jeden z najczęstszych przedmiotów stosunków prawnych, zarówno materialnych jak i procesowych. Związane z tym regulacje dotyczą obowiązków informacyjnych, gromadzenia i obiegu informacji, jej dostarczania i udostępniania, a także przecho ...

AuthorAndrzej Szewc, prof. dr hab.
AffiliationFaculty of Computer Science and Materials Science, Univ...
File1998-PPD-70-77-SZEWC.pdf (333 views)

ul. Kopcińskiego 8/12, , , 90-232

System administracji terytorialnej w Polsce ma budowę dualistyczną, co oznacza koegzystencję dwóch podsystemów: organów administracji rządowej, reprezentujących władzę centralną i organów samorządu terytorialnego reprezentujących społeczności lokalne. Sam ...

AuthorEwa Olejniczak - Szałowska
AffiliationFaculty of Law and Administration, University of Łódź
E-mail

1 Maja 50, , , 40-287

Podział administracyjny kraju wynika z procesu utrwalania granic państwa i regionów. Jako kolejny etap dokonuje się ustalenia granic wewnętrznych. Granice Polski niepodległej wynikają w znacznej mierze z historii państwa, etapów jego rozwoju i konfliktów ...

AuthorAndrzej Rączaszek, Prof. PhD
AffiliationUniversity of Economics in Katowice, Poland
E-mail

Mickiewicza 29, , , 40-085

High schools prepare young people to be good "European workers" towards the learning society. Examining the labour market and education policy may be grounded on analysing statistical data. Indicatory analysis is one of the research techniques used to sta ...

AuthorJadwiga Bakonyi
AffiliationPlenipotentiary for Quality of Education, WSTI Katowice
E-mail

Będzińska 39, , , 41-200

The Polish labour market is still under the pressure of demographical increase of the work force. The most distinguishing features on the labour market are age and education. Decision support system "Rynek Pracy" was a tool of carrying out research and ...

AuthorKatarzyna Trynda
AffiliationFaculty of Computer Science and Materials Science, Inst...
File1998-PPD-106-121-TRYNDA.pdf (302 views)

In comparison between Poland and European Union make use of data given by government institutions concerning demographic, social and economic growth. In this paper GUS - database is discussed. This article refers differentiation of methodology, measuremen ...

AuthorEwa Litewska

1 Maja 30 68, , , 40-287

Gromadzenie i przetwarzanie informacji jako podstawowe funkcje systemów informacyjnych odgrywają od wielu lat doniosłą rolę w rozwiązywaniu problemów związanych z zaspokajaniem potrzeb zdrowotnych w systemach ochrony zdrowia społeczeństw Unii Europejskiej ...

AuthorAldona Frączkiewicz-Wronka et. al.
AffiliationUniwersytet Ekonomiczny

Stworzenie europejskiej karty zdrowia (European health card), jako nośnika informacji, jest już dyskutowane od 1978 roku. Raport w tej sprawie opracowany dla Parlamentu Europejskiego, zatwierdzony przez Komisję ds.Środowiska, Zdrowia Publicznego i Ochrony ...

AuthorJerzy L. Kurkowski

Bankowa 12, , , 40-007

Nasz gwałtowny rozwój nauk medycznych, wzrost świadomości zdrowotnej i szeroki dostęp do wiedzy medycznej, ale przede wszystkim, do medycznej informacji.

AuthorMaria Styblińska
AffiliationUniversity of Silesia

Pl. Politechniki 1, , , 00-661

"System informacji terenowej" stanowi odpowiednik angielskiego "land information system"(w skrócie LIS).

AuthorWojciech Wilkowski
AffiliationPolitechnika Warszawska

Trzeba z ubolewaniem stwierdzić, że państwowa służba geodezyjna i kartograficzna, funkcjonująca od roku 1945 w strukturach administracji ogólnej i w części w pionie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, jako administracja specjalna została w wyniku przy ...

AuthorJan Śliwka

Editors: Małgorzata Gajos-Gržetić, Sebastian Stach

Sample image

Send us an This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or give us a call on (+48) 32 3689 716